Servicevoorwaarden

Algemene Voorwaarden – zakelijk (B2B)

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en garanties

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Reclame en retourzendingen

Artikel 10 – Facturatie

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de inkoper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Inkoper: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de inkoper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de inkoper aanbiedt; namelijk Tyr Trading, gevestigd aan de Karel Appelstraat 30 te Dronten en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85651621.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de inkoper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat inkoper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Tyr Trading

Karel Appelstraat 30, 8253 VS, Dronten, The Netherlands

Telefoonnummer: 06-50222193

E-mailadres: info@sparkularshop.com

KvK-nummer: 85651621

Btw-identificatienummer: NL004124951B33

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en niet op afstand tussen ondernemer en inkoper.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de inkoper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de inkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de inkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de inkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de inkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de inkoper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Tyr Trading heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd in volligheid.

Artikel 4 – Het aanbod

Ieder aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur van 1 maand. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de inkoper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de inkoper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de inkoper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de inkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de inkoper de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de inkoper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de inkoper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en over voldoende kennis en kunde beschikt zodat zij geen gevaar vormt voor zichzelf of haar omgeving, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, aanvaarding te herroepen in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de inkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de inkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de inkoper met klachten terecht kan;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – De prijs

De actuele prijzen van de aangeboden producten en/of diensten staan op de website www.sparkularshop.com gepubliceerd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden exclusief btw getoond.

De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Indien een bepaalde prijs is overeengekomen, is Tyr Trading niettemin gerechtigd tot wijziging van de prijs indien Tyr Trading kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijs wijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, leveringsvoorwaarden valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de inkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en garanties

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Op geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De inkoper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico en kosten af te leveren op het door de ondernemer op te geven adres.

Ontvangen defecte producten onder garantie worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de defecte onderdelen vervangen, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. De reparatie kan zowel door de ondernemer als de leverancier van de ondernemer worden uitgevoerd.

De door Tyr Trading opgegeven reparatietermijn en andere voor door Tyr Trading te verrichten prestaties in genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële inkoper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

De garantie voor de producten van de ondernemer die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door de ondernemer een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Dit geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door de ondernemer geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Indien deze type-, identificatienummers of tekens niet aanwezig zijn op het product, behoudt de ondernemer zich het recht voor om geen garantie ter verlenen op het desbetreffende product.

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 30 dagen.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van de ondernemer liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de inkoper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de inkoper aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De levering wordt verzorgd door een nader door Sparkularshop te bepalen vervoerder.

De door Tyr Trading opgegeven levertijden en andere voor door Tyr Trading te verrichten prestaties in genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële inkoper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

De inkoper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de inkoper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komen de retourvracht, opslag- en andere kosten voor rekening van de inkoper.

De ondernemer is gerechtigd om, indien zij door overmacht wordt verhinderd de goederen en/of (aanvullende) diensten geheel en/of tijdig te leveren, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake de wel geleverde goederen en/of (aanvullende) diensten, zonder dat de inkoper tot enige schadevergoeding en/of garantie is gehouden.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de inkoper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Reclame en retourzendingen

De inkoper dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde producten c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde zaak afwijkt van de overeenkomst heeft de inkoper het recht de geleverde zaak direct retour te zenden, tenzij de afwijking van de overeenkomst zo gering is dat dit de weigering de zaak te accepteren niet rechtvaardigt. Indien echter de geleverde zaak niet op het moment van aflevering direct wordt geweigerd geldt de geleverde zaak als geaccepteerd, en verliest de inkoper het recht nadien nog terug te komen op een eventuele afwijking van de geleverde zaak van de overeenkomst.

De inkoper kan er geen beroep op doen dat geleverde producten c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of de ondernemer niet binnen de bovengenoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de ondernemer. Producten voor retourzendingen te zijn voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van de ondernemer te geschieden. De ondernemer behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden. De inkoper draagt de rechtstreekse kosten van het retourzenden van het product.

Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

 

Artikel 10 – Facturatie

De BTW-factuur wordt ingesloten bij de bestelling of achteraf verstuurd.

Op verzoek kan aan buitenlandse inkopers een 0%-BTW factuur verstrekt worden waarbij de BTW verlegd wordt aan de inkoper. De inkoper dient bij de bestelling het internationale BTW-nummer te verstrekken en aan te geven een intracommunautaire levering (ICL) te willen. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens eenvoudig verifieerbaar zijn, kan zonder BTW-geleverd worden. De BTW dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.

Artikel 11 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de inkoper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de inkoper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De ondernemer behoudt het recht om bij inkopers een vooruitbetaling tot 100% te hanteren. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de inkoper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De inkoper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de inkoper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de inkoper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de inkoper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de inkoper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de inkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De inkoper dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de inkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van de ondernemer tegenover de inkoper voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten.

De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien de ondernemer door de inkoper uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. Redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;

b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zo ver de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de algemene voorwaarden; en/of

c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

De ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van de ondernemer.

De ondernemer is nimmer aansprakelijk ter zake van de door de inkoper aan de ondernemer in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde producten. De inkoper verplicht zich ter zake van deze producten een afdoende verzekering af te sluiten.

Onverminderd het bovenstaande is de ondernemer niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de inkoper.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de inkoper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de inkoper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.